Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://msz.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Guła, adrian@zsm.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3702 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul.Mirowskiej 15, pawilon A

 • Do budynku prowadza dwa wejście, gdzie jedno wejście od ul. Mirowskiej, wejście drugie z komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia zlokalizowane są na poziomie chodników komunikacji zewnętrznej
 • Schody na wyższą kondygnację wyposażone w automatyczną platformę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I kondygnacji (parter)
 • platforma schodowa na wyższą kondygnację
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczęń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon B

 • Do budynku prowadza dwa wejście oraz podjazd dla pojazdów ratownictwa medycznego, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia i podjazd zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe) Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na każdej z kondygnacji budynku
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon C

 • Do budynku prowadza trzy wejścia, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala, w tym jedno wejście z części wspólnej - Pawilon H (łącznik pawilonu B i C) Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej Budynek wyposażony jest w dwie windy w tym jedna dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe)
 • Budynek wyposażony jest w dwie windy w tym jedna dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe) Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są pawilonie C’ na III kondygnacji Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są pawilonie C’ na III kondygnacji Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon D

 • Do budynku prowadza trzy wejścia, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala, - pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane na parterze Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej Budynek wyposażany w zewnętrzną pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na każdej kondygnacji budynek nie posiada windy
 • Budynek wyposażany w zewnętrzną pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon E

 • Do budynku prowadza dwa wejście dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe) Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I kondygnacji budynku (parter)
 • brak
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon F

 • Do budynku prowadza dwa wejście dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I kondygnacji budynku (parter) Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • w strefie parkingowej na terenie szpitala wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mirowskiej 15, pawilon G

 • Do budynku prowadza trzy wejście dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala. Dwa wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników (+30 cm) i jezdni komunikacji wewnętrznej, natomiast wejście do poradni szpitalnych (od strony zachodniej) na poziomie chodnika komunikacji wewnętrznej Na parkingu przy budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Korytarze poradni (parter) wyposażone w pochwyty i poręcze Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na obu kondygnacja budynku Budynek nie posiada windy
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • Na parkingu przy budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Bony1/3, pawilon A

 • Do budynku prowadza dwa wejście, gdzie jedno wejście od ul. Bony, wejście drugie z komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe) Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I i III kondygnacji
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Bony1/3, pawilon B

 • Do budynku prowadza trzy wejścia dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala. Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych (komunikaty głosowe) Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I, II i IV kondygnacji budynku
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych Budynek wyposażony jest w automatyczną platformę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną w części klatki schodowej (od poziomu wejścia do budynku do poziomu parteru)
 • brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Bony 1/3, pawilon C

 • Do budynku prowadza trzy wejścia, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala, w tym jedno wejście z części wspólnej - Pawilon C (łącznik pawilonu A i B) Wejścia zlokalizowane są powyżej poziomu chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Korytarze wyposażone w pochwyty i poręcze
 • Budynek wyposażany w zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Bony1/3, Oddział Psychiatryczny Dzienny

 • Do budynku prowadza dwa wejścia, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala, - pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane na parterze Wejścia zlokalizowane są na poziome chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na I kondygnacji
 • Wejścia zlokalizowane są na poziome chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna Budynku Głównego przy ul. Mickiewicza 12

 • Do budynku prowadza dwa wejścia, dostępne z ciągów komunikacji wewnętrznej szpitala, - pomieszczenia dla pacjentów zlokalizowane na parterze Wejścia zlokalizowane są na poziome chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na I kondygnacji
 • Wejścia zlokalizowane są na poziome chodników i jezdni komunikacji wewnętrznej
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-03-29.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 17:12:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Częstochowy

Ostatnia zmiana: Adrian Guła (31 marca 2023, 13:55:26)
Zmieniono: Actualizacja - deklaracji dostępności.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1646