Cennik usług medycznych


CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH
świadczonych przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
 
INFORMACJE OGÓLNE1.Świadczenia medyczne i usługi ponadstandardowe zawarte w cenniku są świadczeniami dobrowolnymi i nie są objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.Cennik obowiązuje:

A. pacjentów indywidualnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o oraz diagnostyki, którzy wnoszą opłaty za usługi medyczne     w następujących przypadkach:

1) pacjenci nieubezpieczeni,

2) pacjenci ubezpieczeni zgłaszający się na badania diagnostyczne ze skierowaniem od lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego, który nie zawarł stosownej umowy ze Szpitalem  w zakresie diagnostyki,

3) pacjenci chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żądanie, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego przez pacjenta nie może naruszać ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.),

4) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów hospitalizacji w przypadku braku potwierdzenia
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego –     w systemie  eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki  zdrowotnej,

5) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów pomocy ambulatoryjnej, w przypadku braku
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego –            w  systemie eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia  o przysługującym mu prawie do  świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku braku skierowania,

6) pacjenci ubezpieczeni w różnych firmach ubezpieczeniowych. Pacjent odzyskuje zwrot kosztów od firmy ubezpieczeniowej we własnym zakresie,

7) w stanach nagłych w przypadkach opisanych w ust. 2A pkt. 4,5 i 6 pacjent ma prawo do zwrotu kosztów leczenia w przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielenia świadczenia,  a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia,

8) pacjenci ubezpieczeni ponoszą całkowitą lub częściową odpłatność za korzystanie ze środków transportu sanitarnego zleconego przez lekarza, jeżeli transport ten nie wynika   z potrzeby zachowania ciągłości leczenia oraz dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

B. Podmioty gospodarcze w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i diagnostyki, którzy wnoszą opłaty w następstwie podpisanej ze Szpitalem umowy za udzielone świadczenia zdrowotne dla  kierowanych przez siebie pacjentów w zakresie:

1) konsultacji specjalistycznych,

2) porad specjalistycznych,

3) badań diagnostycznych.

3. Cennik obowiązuje również obcokrajowców i obywateli polskich i odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne poza granicami Polski, ale nie posiadają uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług świadczenia opieki zdrowotnej  podlegają:

1) zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem,
ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi,

2) naliczeniu podatku VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachowaniem,
ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi.

5.Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.

Cennik usług medycznych (4734kB) pdf
Zarządzenie nr 14/19 - Cennik usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym (248kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Konieczny - Dyrektor (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Adrian Guła (1 sierpnia 2017, 10:41:15)

Ostatnia zmiana: Adrian Guła (25 kwietnia 2019, 08:07:52)
Zmieniono: Zmiana cennika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1635